MILAN PACIFIC ASIA LIMITED現正招聘的職位

會計文員

負責處理應付及應收帳款及日常會計帳目, 協助月結工作, 編制財務和會計報告, 賬目核對等日常會計事項

僱主︰ MILAN PACIFIC ASIA LIMITED

刊登日期︰ Jul 20, 2022