A.S. WATSON INDUSTRIES現正招聘的職位

保安員(日班/輪班)

負責日常廠房保安, 巡邏及管理工作

僱主︰ A.S. WATSON INDUSTRIES

刊登日期︰ May 20, 2024

司機

負責駕駛貨車往返各區派送及協助裝卸貨物

僱主︰ A.S. WATSON INDUSTRIES

刊登日期︰ May 16, 2024

營業代表 (飲品)

直銷產品,包括飲料類產品;制定銷售策略,達到每月銷售目標;確保商品在店鋪中展示和陳列; 與客戶積極建立良好關係,確保業務表現增長

僱主︰ A.S. WATSON INDUSTRIES

刊登日期︰ Apr 23, 2024