FANCY AURORA TOUR BUS LIMITED現正招聘的職位

車務助理

負責協助車務部營運工作,負責車輛調動,司機管理等

僱主︰ FANCY AURORA TOUR BUS LIMITED

刊登日期︰ Sep 19, 2023

營運文員

負責協助營運部工作

僱主︰ FANCY AURORA TOUR BUS LIMITED

刊登日期︰ Sep 19, 2023

車務部助理

協助車務部營運工作

僱主︰ FANCY AURORA TOUR BUS LIMITED

刊登日期︰ Aug 14, 2023