HONG KONG CEMENT COMPANY LIMITED現正招聘的職位

電力維修工

負責廠內設備巡查, 保養及故障維修工作

僱主︰ HONG KONG CEMENT COMPANY LIMITED

刊登日期︰ Feb 6, 2024

操作員

負責操作機器收貨發貨, 巡查設備

僱主︰ HONG KONG CEMENT COMPANY LIMITED

刊登日期︰ Feb 6, 2024