LSG LUFTHANSA SERVICE HONG KONG LTD現正招聘的職位

航膳升降台操作員

處理升降台工作,確保所有餐車以公司標準及安全地運送到飛機上; 駕駛公司車輛,運送航餐上落飛機 (赤鱲角取車)

僱主︰ LSG LUFTHANSA SERVICE HONG KONG LTD

刊登日期︰ Feb 16, 2024

航班調導室督導 - 通宵更

處理訂餐流程和客戶查詢; 維持日常航班運作; 需接聽電話,收發郵件,傳真和電報; 協助同事編更,職責,工作分配和加班; 監督員工遵守安全標準,採取行動

僱主︰ LSG LUFTHANSA SERVICE HONG KONG LTD

刊登日期︰ Feb 16, 2024